Service Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15 maart 2023

1. INLEIDING

ā€

De volgende voorwaarden (aangeduid als "Overeenkomst") zijn van toepassing vanaf 26 oktober 2022.

Bizzmill, is opgericht als Bizzmill B.V., handelsregisternummer 58262202, gevestigd aan de Bentinckstraat 11, 2582 SR Den Haag, Nederland.


U kunt Bizzmill bereiken via hello@bizzmill.com


1.  De Bizzmill applicatie is een startup business en project management tool (gezamenlijk aangeduid als het "Platform"). Het Platform host en vergemakkelijkt de toegang tot inhoud ("Content") die door u ("Klant") wordt geĆ¼pload. Content kan interessant zijn voor en dus gedeeld worden met partijen zoals belanghebbenden van het bedrijf en potentiĆ«le investeerders. De Klant kiest zelf met wie hij zijn Content deelt.

2.  Het platform is toegankelijk voor de Klant op specifieke URL's die door Bizzmill naar eigen goeddunken worden aangewezen.

3.  De Dienst is onderworpen aan uw instemming met en naleving van de voorwaarden uiteengezet in deze Gebruikersovereenkomst ("de Overeenkomst"). Wanneer u een Gebruikersaccount aanmaakt om de Dienst te gebruiken, vormt dit uw aanvaarding van de Overeenkomst, waarmee u een bindend contract creĆ«ert tussen u en Bizzmill. Alvorens dit te doen, moet u alle voorwaarden in deze Overeenkomst en in de bij de Overeenkomst behorende documenten lezen, ermee instemmen en ze aanvaarden. Zie bijlagen Privacybeleid en Cookiebeleid.

De Overeenkomst is voor u beschikbaar op de website van Bizzmill www.bizzmill.com en wordt afgesloten in het Engels.

4.  Zolang u voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle opgenomen documenten, verleent Bizzmill u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve toegang tot het gebruik van de Dienst. Er worden u geen rechten verleend die niet expliciet zijn vermeld.

5.  Alle objecten die verschijnen op Bizzmill, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Inhoud, tekst, lay-out (bijv. afbeeldingen, logo's, namen, ontwerpen, pagina headers, knop iconen, scripts en service namen) en geluid, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten en behoren toe aan ofwel Bizzmill, een Gebruiker of een derde partij, waarmee Bizzmill een overeenkomst heeft gesloten. U mag voornoemde niet gebruiken voor welk doel dan ook anders dan toegestaan door deze Overeenkomst.

6.  Bizzmill kan deze Overeenkomst herzien of bijwerken door een gewijzigde versie via de Dienst te plaatsen. Indien een wijziging significant is, zal Bizzmill u op de hoogte brengen van de wijziging, hetzij via de Service, en/of via door u verstrekte contactinformatie.Uw voortdurend gebruik na een dergelijke update wordt beschouwd als een aanvaarding van de bijgewerkte Overeenkomst. Als u de update niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de Dienst.

7.  Bizzmill behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst, of een deel daarvan, tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving. 1.9. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap relatie bestaat tussen u en Bizzmill als gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van het Platform. U kunt daarom Bizzmill niet binden of handelen namens andere Gebruikers.

8.  Sommige delen of het geheel van de Dienst kunnen niet beschikbaar zijn voor het grote publiek, en Bizzmill kan van tijd tot tijd regels opleggen om in aanmerking te komen. Bizzmill behoudt zich het recht voor om deze geschiktheidseisen op elk moment te wijzigen of te schrappen.

9.  Een niet gebruikte handhaving van deze Overeenkomst vormt geen afstand van rechten van Bizzmill, zie verder in paragraaf 10.2.

2. ABONNEMENT, REKENINGEN EN GEBRUIKERS 1. Om toegang te krijgen tot het Platform dient u een gebruiker ("Gebruiker", in meervoud "Gebruikers") te zijn. U (verwijzend naar de Gebruiker) wordt een Gebruiker zodra u een Gebruikersaccount ("Gebruikersaccount") heeft aangemaakt. 2. Gebruikers kunnen Inhoud van eenAccount bekijken zonder een Gebruikersaccount te hebben als de voorwaarden van paragraaf 2.15 van toepassing zijn. 3. Gebruikers kunnen zowel werknemers van de Klant zijn als Gebruikers die niet bij de Klant in dienst zijn. 4. Gebruik vereist ook een abonnementsplan, dat door de Klant wordt gekozen bij het aanmaken van een Gebruikersaccount. 5. Wanneer u een Gebruikersaccount aanmaakt, garandeert u dat de door u verstrekte informatie correct en toereikend is en dat u Bizzmill terugbelt indien deze informatie wijzigt. U garandeert ook dat u uw wachtwoordgegevens veilig zult bewaren en dat u Bizzmill onmiddellijk op de hoogte zult brengen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersaccount. 6. Bizzmill kan uw contactgegevens gebruiken voor administratieve of verificatiedoeleinden in verband met uw Content of in verband met specifieke projecten. U kunt zich te allen tijde uitschrijven. Zie meer in Privacybeleid en Cookiebeleid. 7. Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en u kunt alleen uw eigen persoonlijke Gebruikersaccount gebruiken, zie echter subparagraaf 2.10. 8. Om Gebruiker te zijn moet u een natuurlijke persoon of een identificeerbare rechtspersoon zijn. 9. Als u een natuurlijke persoon bent, moet u ten minste dertien (13) jaar oud zijn om het Platform te gebruiken. Door gebruik te maken van het Platform, garandeert u dat u aan deze minimumleeftijd voldoet. 10. BizzMill onderzoekt of voert geen achtergrondcontroles uit op Gebruikers. Daarom is het aan de Klant om te zorgen voor uw (verwijzend naar de Klant) eigen veiligheid in uw interacties met andere Gebruikers van het Platform en in uw activiteiten uitgevoerd in verband met het Platform. 11. Zodra u een Gebruikersaccount heeft, kunt u ervoor kiezen om a) een Incubator (aangeduid als "Incubator Account") of b) een idee of start up (aangeduid als "Deck Account") aan te maken. 12. Incubator Accounts en Deck Accounts kunnen meerdere Gebruikers toegewezen krijgen met verschillende privileges en rechten. 13. De Gebruiker die eigenaar is van een Incubator Account ("Account Owner") of Deck Account ("AccountOwner") kan andere Gebruikers uitnodigen voor die Account en bepaalt de privileges en rechten van elke Gebruiker. 14.De Account Owner kan basis kijk- en commentaarrechten geven aan gebruikers zonder gebruikersaccount. In dat geval krijgt de Gebruiker met kijk- en commentaarrechten toegang via een unieke link en wachtwoord.

3. BETALING, TERUGBETALING, UPGRADE EN DOWNGRADE 1. Een geldige creditcard is vereist voor alle abonnementen, inclusief proefversies. 2. Als u zich aanvankelijk aanmeldt voor een abonnement met een gratis proefperiode en u die account niet opzegt binnen de aangegeven gratis proefperiode, wordt u maandelijks gefactureerd op de datum en het tijdstip waarop uw gratis proefperiode eindigt. Merk op dat de "dagen" van de gratis proefperiode overeenkomen met perioden van 24 uur die beginnen op de datum en het tijdstip waarop u zich aanmeldt. Als u annuleert vĆ³Ć³r de verwerking van uw eerste factuur, tijdens uw gratis proefperiode, wordt u niets in rekening gebracht. 3. Voor de eerste keer factureren bieden wij na afloop van een proefperiode een volledige terugbetaling als u binnen 24 uur na aanvang van uw abonnement per e-mail contact met ons opneemt via support@bizzmill.com. Het e-mailverzoek moet afkomstig zijn van dezelfde account die hoort bij de e-mail van het abonnement dat u wilt opzeggen. Dit geldt alleen voor proefabonnementen. 4. Een upgrade van het plan dat uw gratis proefabonnement bevat naar een ander plan beĆ«indigt uw gratis proefabonnement. U wordt onmiddellijk na de upgrade gefactureerd voor de eerste maand. 5. De Dienst wordt vooruit gefactureerd op maandelijkse of jaarlijkse basis en wordt niet terugbetaald. Er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijke maanden van de dienst, upgrades/downgrades of terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt met een open account. Om iedereen gelijk te behandelen worden er geen uitzonderingen gemaakt. 6. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten. 7. Voor elke upgrade of downgrade in planniveau wordt het nieuwe tarief automatisch in rekening gebracht op de volgende factureringscyclus van uw opgegeven creditcard. 8. Downgraden van de Dienst kan leiden tot verlies van Inhoud, functies of capaciteit van uw Account. Bizzmill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

4. INDIENING VAN GEBRUIKERSINHOUD 1. Het Platform en de daarop beschikbare Diensten stellen u in staat om Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video, gegevens, financiĆ«le informatie en andere informatie of inhoud te verstrekken of te uploaden naar BizzMill ten behoeve van het verlenen van de Diensten. Door het uploaden van Content erkent u en gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Content die u indient, verstrekt of uploadt en alle gevolgen van het indienen, verstrekken of uploaden ervan. 2. U bent niet verplicht om iets te publiceren via de Dienst zodra u uw Gebruikersaccount hebt ingesteld. 3. BizzMill zal door u geĆ¼ploade Content gebruiken in verband met het verlenen van de Dienst aan u, om het Platform te onderhouden en te exploiteren, om samen te werken met overheidsonderzoek of zoals vereist door de wet of een juridisch of administratief proces, en om de rechten en eigendommen van Bizzmill, haar gebruikers en derden te beschermen. 4. Door naam en logo te uploaden naar het Platform verleent u hierbij aan Bizzmill een eeuwigdurend, herroepbaar, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, volledig betaald, royaltyvrij recht om dezeContent weer te geven voor marketingdoeleinden. De weergave kan plaatsvinden op alle nu bekende of hierna gecreĆ«erde media. 5. U stemt ermee in dat u geen toepasselijke wet- of regelgeving zult overtreden in verband met uw gebruik van deService. 6. Bij het publiceren van Content op hetPlatform en in enig verband met de Diensten garandeert u dat: a. De Inhoud uw eigen originele creatie is. b. U beschikt over alle noodzakelijke rechten om over de Content te beschikken, inclusief maar niet beperkt tot alle noodzakelijke rechten om te publiceren en eventueel het gebruiksrecht te verkopen aan een derde. c. De Inhoud maakt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. d. De Inhoud is niet lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk, ongepast, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, misbruik makend, intimiderend, bedreigend, pestend of anderszins verwerpelijk; e. De Inhoud bevat geen schendingen van de privacy of brengt deze met zich mee; f. De Inhoud is correct, echt en niet in scĆØne gezet met de bedoeling te verkopen; g. Dat u geen enkel deel van de Dienst zult wijzigen, aanpassen, vertalen, kopiĆ«ren of demonteren; h. Dat u de werking van de Dienst niet zult hinderen of verstoren, met inbegrip van het beperken of verhinderen van het gebruik van de Dienst door middel van hacken of defacing; i. Dat u geen denial of service attack, virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke code of activiteit zult overbrengen naar of beschikbaar maken in verband met de Dienst. j. Dat u geen handmatige of geautomatiseerde middelen zult gebruiken, met inbegrip van agenten, robots, scripts of spiders, om het Platform of de informatie of inhoud daarvan te controleren of te kopiĆ«ren (met inbegrip van enige vorm van e-mail adres harvesting). k. Dat u geen valse, onvolledige of misleidende informatie op de Dienst zult publiceren of anderszins zult verstrekken. l. Dat u geen zaken of zakelijke activiteiten zult promoten anders dan de lancering van het bedrijf dat het verklaarde doel is van uw Account. m. Dat u het Platform niet zult betreden met het doel de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit ervan te controleren, of voor benchmarking of concurrerende doeleinden. 7. Als u Bizzmill verzoekt om uw inhoud van de dienst te verwijderen, vervalt het recht van Bizzmill om uw inhoud op de markt te brengen automatisch dertig (30) dagen na uw verzoek. 8. U kunt content en gebruikersgedrag rapporteren als de content of het gebruikersgedrag onderhevig is aan een schending van de Gebruikersovereenkomst. Zie artikel 11. 9. Bizzmill behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die mogelijk onderhevig is aan schendingen met deze overeenkomst.

5. VRIJWARING ā€ 1. De gebruiker gaat ermee akkoord Bizzmill en de leveranciers van Bizzmill te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aantijgingen, vonnissen, prijzen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven. Bizzmill is niet aansprakelijk voor verliezen geleden door de gebruiker of verliezen als gevolg van overeenkomsten tussen gebruikers. Daarom kan Bizzmill niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen geleden door dit gebruik, inclusief maar niet beperkt tot fouten en/of defecten of ongeoorloofd gebruik van de Gebruikersaccounts. 2. Bizzmill is niet aansprakelijk indien de naam van uw Gebruikersaccount met zich meebrengt dat u via uw Content kan worden geĆÆdentificeerd. In geval van gegevensverlies, systeemuitval, onbereikbaarheid, vertragingen, storingen of dergelijke, zal Bizzmill alles in het werk stellen om het verlies van gegevens door beschikbare back-ups in de mate van het mogelijke te herstellen, maar draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 3. Hoewel Bizzmill redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat het Platform te allen tijde beschikbaar blijft, verklaart of garandeert Bizzmill niet dat de toegang tot het Platform foutloos, ononderbroken of zonder defect zal zijn, en garandeert Bizzmill niet dat u te allen tijde toegang zult kunnen krijgen tot of gebruik zult kunnen maken van het Platform de Inhoud, of de functies ervan. 4. Bizzmill garandeert geen bepaalde hoeveelheid Content op het Platform. Bizzmill kan dus niet aansprakelijk worden gesteld indien de hoeveelheid of een bepaald stuk Content wordt verwijderd van het Platform. 5. Bizzmill is niet aansprakelijk voor eventuele typografische fouten of onnauwkeurigheden en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te corrigeren. 6. Wanneer in deze clausule naar Bizzmill wordt verwezen, zijn ook Bizzmill's ouders, dochterondernemingen, filialen, directeuren, aandeelhouders, leden, managers, werknemers en leveranciers onder dezelfde vrijwaringen gehouden. 6. BEƋINDIGING 1. U kunt uw gebruik van deService annuleren en/of uw account en deze Servicevoorwaarden beĆ«indigen met of zonder reden op elk gewenst moment door Bizzmill hiervan op de hoogte te stellen; op voorwaarde echter dat een beĆ«indigde account gedurende een redelijke periode kan blijven bestaan voordat een dergelijke annulering van kracht wordt, zodat Bizzmill de beĆ«indiging kan verwerken. U kunt uw account ALLEEN beĆ«indigen op de wijze zoals uiteengezet in dit artikel 6. Naast het recht om uw account te beĆ«indigen voor het gebruik van Bizzmill op een manier die in strijd is met deze Servicevoorwaarden zoals bepaald in artikel 4, kan Bizzmill op elk moment en om welke reden dan ook de Dienst beĆ«indigen, deze Servicevoorwaarden beĆ«indigen of uw account opschorten of beĆ«indigen. In het geval van beĆ«indiging wordt uw account uitgeschakeld en krijgt u mogelijk geen toegang tot uw account of bestanden of andere inhoud die zich in uw account bevinden, hoewel restkopieĆ«n van informatie en Inhoud in het Bizzmill systeem kunnen blijven. 2. Om uw account te beĆ«indigen, MOET u de instructies en procedures voor het beĆ«indigen van uw account volgen op de Account Management pagina van de Dienst. Een account kan niet op een andere manier worden beĆ«indigd en Bizzmill Software kan een account niet per e-mail of telefoon beĆ«indigen. 7. OVERMACHT 1. Bizzmill kan op geen enkele wijze, direct of indirect, aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht. Tot de erkende gevallen van overmacht behoren; oorlog, natuurrampen, stakingen, brand en andere omstandigheden waar Bizzmill geen invloed op heeft. In geval van overmacht wordt de levering volgens deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtsituatie voorbij is. Indien de vertraging langer dan een maand aanhoudt, kunnen beide partijen de licentieovereenkomst beĆ«indigen (zoals bepaald in artikel 6) zonder voorafgaande kennisgeving en zonder betaling van schadevergoeding of schadevergoeding aan de andere partij.

8. MISCELLAAN 1. Het Platform kan links bevatten naar webpagina's van derden. Bizzmill onderschrijft geen enkele website of diensten door middel van een dergelijke link. Bizzmill kan dus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze derden en hun gebruik van uw informatie, die u hen verstrekt, zodra u hun webpagina bezoekt. 2. Bizzmill mag de rechten van Bizzmill onder deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde met of zonder uw toestemming overdragen aan een persoon of entiteit. U mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizzmill, en elke ongeoorloofde overdracht door u zal nietig zijn. Zie echter subparagraaf 1.11. 3. Indien een bepaling van dezeOvereenkomst om welke reden dan ook onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan krijgt die bepaling haar maximaal uitvoerbare effect en zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige Overeenkomst niet beĆÆnvloeden. 9. GESCHILLEN 1. Indien u vindt dat enige Content onrechtmatig of inbreukmakend is, dient u Bizzmill onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Bizzmill op hello@bizzmill.com. De klacht moet bevatten: i) een beschrijving van de Content, ii) een beschrijving van waar op hetPlatform de Content gelokaliseerd kan worden iii) uw contactgegevens. 10. RECHTSKEUZE EN LOCATIE ā€ 1. Indien een geschil niet via een klachtprocedure kan worden opgelost, moeten geschillen worden opgelost door de Rechtbank Den Haag. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. 2. In geval van tegenstrijdigheden indifferente taalversies van de Overeenkomst, prevaleert de Engelse versie.