Privacy Statement

Laatste keer bijgewerkt: 15 maart 2023

1.INLEIDING

1.1 Bizzmill respecteert de bescherming van de privacy. Daarom heeft Bizzmill dit beleid gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens ("Privacy Policy").

1.2 Het beleid beschrijft hoe Bizzmill gegevens over u verzamelt en verwerkt wanneer u het Platform van Bizzmill gebruikt. Bizzmill is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle vragen moeten worden gesteld via de contactgegevens vermeld onder punt 12.

1.3 Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig samen met Bizzmill's Cookieverklaring en Servicevoorwaarden.


2. TOESTEMMING

2.1 Door het aanvaarden van deze Privacy Verklaring geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Bizzmill zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

2.2 U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact op te nemen met Bizzmill via de contactgegevens vermeld onder punt 12. Voor meer informatie over intrekking, zie paragraaf 11g.


3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1 Wanneer u zich registreert om Gebruiker te worden om de Dienst te gebruiken en Content te publiceren, verwerkt Bizzmill uw persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, titel, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres en geografische plaatsing.

3.2 E-mailadressen worden enkel gebruikt om gevraagde informatie te bezorgen.

3.3 Het verzamelen van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Servicevoorwaarden te voldoen, u de Dienst te leveren en om te voldoen aan verplichtingen die door de toepasselijke wetgeving aan Bizzmill worden opgelegd.

3.4 Het verzamelen van uw geboortedatum, geslacht, titel en functie is noodzakelijk om het belang van Bizzmill na te streven om u de beste Dienst te verlenen. Bizzmill gebruikt de gegevens voor analytische doeleinden om de Dienst voortdurend te verbeteren en te optimaliseren naar uw behoeften.

3.5 Bizzmill verzoekt u met klem geen gevoelige persoonsgegevens op te nemen in uw gebruik van de Dienst. Onder gevoelige persoonsgegevens vallen gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of gegevens over gezondheid of seksleven blijken.


4. BETALINGSINFORMATIE

4.1 Wanneer u een abonnement op het Platform en de Dienst van Bizzmill koopt, verzamelt Bizzmill informatie over de transactie. Dit omvat bijvoorbeeld uw betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart of andere kaartinformatie, account- en verificatiegegevens, alsook facturatiegegevens en contactgegevens ("Betalingsinformatie").

4.2 Het verzamelen van Betalingsinformatie is noodzakelijk om te voldoen aan de Servicevoorwaarden die u de Dienst verlenen. Wanneer u zich abonneert op het Platform en de Dienst accepteert u dat Bizzmill Betalingsinformatie aan Stripe mag verstrekken.

4.3 Bizzmill is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Stripe.

4.4 Om uw betaling te laten verwerken dient u de algemene voorwaarden van Stripe te lezen en te accepteren. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden aanvaardt u gebonden te zijn aan de voorwaarden van Stripe, zoals deze van tijd tot tijd door Stripe kunnen worden gewijzigd.

5. ANDERE INFORMATIE DIE BIZZMILL VERZAMELT ‍ 5.1 Wanneer u het Platform bezoekt, kan Bizzmill automatisch (d.w.z. niet door registratie) persoonsgegevens verzamelen, bv. IP-adres, type internetbrowser en gebruikt besturingssysteem, domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht op het Platform, elektronisch adres (bv. IP- en MAC-adres), terminalapparatuur en verbindingsinformatie, verwijzende URLS, voorkeuren, informatie over uw gebruik van de Dienst. 5.2 De Dienst houdt automatisch bij hoe de geleverde Content wordt gebruikt. Deze tracking laat Bizzmill toe onze belangen na te streven om een beter inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringsgebieden en om de relevantie en toegankelijkheid van de Dienst voortdurend te verbeteren. 5.3 Deze gebruiksinformatie zal alleen worden gebruikt binnen Bizzmill en Bizzmill's relevante partners (leveranciers van technische ondersteuning en werking van de Dienst en financiële instellingen met betrekking tot de aankoop van abonnementen), om de kwaliteit van de Content, Dienst en ondersteuning aan Bizzmill's Gebruikers te verhogen. Sommige van deze gegevens kunnen van tijd tot tijd openbaar worden gemaakt, maar alleen in een geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare vorm. 5.4 De Dienst maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen. Meer informatie over het gebruik van cookies door Bizzmill vindt u in de Cookieverklaring van Bizzmill. ‍ 6.HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS ‍ Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw Gebruikersaccount te kunnen beheren en de Dienst te verlenen en aankopen en verkopen te vergemakkelijken. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de kennis van Bizzmill over de Gebruikers van Bizzmill te verbeteren, om de aantrekkelijkheid van de Dienst te controleren en te verbeteren, om u relevant marketingmateriaal en gericht marketingmateriaal toe te sturen. De gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt voor het verstrekken van vragenlijsten en voor wedstrijden. ‍ 7.OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS ‍ 7.1 Bizzmill maakt uw persoonsgegevens enkel bekend in de mate zoals beschreven in deze PrivacyPolicy. 7.2 Wanneer u zich aanmeldt om een Gebruikersaccount aan te maken, aanvaardt u dat Bizzmill toegang heeft tot alle Content, inclusief persoonsgegevens die u uploadt. De Content en persoonsgegevens worden door Bizzmill gebruikt voor het uitvoeren van het Platform en de Dienst. 7.3 Bizzmill behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken op basis van een verzoek van overheidsinstanties, waaronder lokale belastingautoriteiten, politie en rechtbanken en in gevallen waarin Bizzmill onder de huidige wetgeving verplicht is dit te doen. 8. GEBRUIK VAN GEGEVENSVERWERKERS ‍ Bizzmill maakt gebruik van externe bedrijven die zich zowel binnen de Europese Economische Ruimte als in de Verenigde Staten van Amerika bevinden om software te leveren om de Dienst mogelijk te maken en om de technische werking van het Platform en de Dienst en andere assistentie in verband hiermee uit te voeren. De leveranciers van Bizzmill helpen Bizzmill bijvoorbeeld bij het uitvoeren van statistische, marketinggerelateerde of operationele taken, onder meer met het oog op het verzamelen en analyseren van informatie over de demografische samenstelling, interesses, consumptiepatronen en andere zaken van de Gebruikers van Bizzmill. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers in opdracht van Bizzmill en verwerken alleen gegevens waarvoor Bizzmill gegevensverwerker is. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan in opdracht van Bizzmill. De doorgifte van gegevens door Bizzmill aan gegevensverwerkers in de Verenigde Staten van Amerika is gebaseerd op het E.U.-U.S. Privacy Shield.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES ‍ Het Platform bevat links naar andere sites. Bizzmill is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke andere sites en Bizzmill raadt u daarom aan om kennis te nemen van het beleid van dergelijke derden. 10. BEVEILIGING ‍ Bizzmill maakt gebruik van technische en organisatorische maatregelen om een passende bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en om verlies van gegevens of dergelijke te voorkomen. De technische en organisatorische maatregelen van Bizzmill zullen regelmatig worden herzien en bijgewerkt om de veiligheid te garanderen. 11. UW RECHTEN ‍ 11.1 Het recht van toegang a) over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizzmill, bijvoorbeeld welke informatie Bizzmill over u heeft geregistreerd, het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers aan wie de informatie is of zal worden verstrekt. b) U hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die Bizzmill over u verwerkt. Voor de levering van meer kopieën heeft Bizzmill het recht een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten. Het verzoek om dit recht uit te oefenen moet schriftelijk worden gestuurd naar hello@bizzmill.com, samen met documentatie dat u de betreffende persoon bent. 11.2 Het recht op rectificatie Het recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging door Bizzmill te laten rectificeren. Indien u constateert dat er fouten staan in de informatie die Bizzmill over u heeft geregistreerd, verzoekt Bizzmill u dringend schriftelijk contact op te nemen met Bizzmill zodat Bizzmill de informatie kan rectificeren. Zie de contactgegevens onder punt 12. 11.3 Het recht op verwijdering U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door Bizzmill te laten verwijderen als Bizzmill bijvoorbeeld geen geldig verwerkingsdoel meer heeft of u uw toestemming intrekt of Bizzmill geen andere rechtsgrond heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens etc. Indien Bizzmill dwingende, legitieme redenen kan aantonen voor verdere verwerking die voorgaan op uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, is Bizzmill niet verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. Dergelijke legitieme redenen kunnen bijvoorbeeld back-up van Content zijn. Back-up gebeurt voor verschillende doeleinden, onder andere om Gebruikers die rechtmatig een licentie of een ander recht op uw Content hebben gekocht, in staat te stellen toegang te krijgen tot deze Content in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden. Andere doeleinden voor back-up omvatten het opslaan van gesprekken van Bizzmill-gebruikers, maar alleen om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen - anders worden deze gesprekken effectief geanonimiseerd of verwijderd wanneer er geen legitiem verwerkingsdoel bestaat. 11.4 Het recht om de verwerking te beperken U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizzmill te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. 11.5) Het recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking van de gegevens door Bizzmill bijvoorbeeld is gebaseerd op uw toestemming en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen. 11.6 Het recht om bezwaar te maken a) U hebt te allen tijde het recht om om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizzmill indien de verwerking bijvoorbeeld is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen of profilering. b) Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, zal Bizzmill uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij Bizzmill dwingende, legitieme redenen voor verdere verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. c) U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk treft. 11.7 Het recht om de toestemming in te trekken a) U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizzmill in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, moet u zich ervan bewust zijn dat Bizzmill onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om uw gegevens te blijven verwerken, bijvoorbeeld wanneer Bizzmill een andere rechtsgrondslag heeft voor de verwerking van uw gegevens. Bizzmill zal u in dergelijke gevallen informeren. Verder verwijst Bizzmill naar uw andere rechten die hierboven zijn beschreven. b) Als u uw toestemming wilt intrekken, stuur dan een e-mail naar hello@bizzmill.com. 11.8 Het recht om een klacht in te dienen U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizzmill. De Nederlandse toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link. 11.9 Verwijdering van persoonsgegevens Bizzmill zal uw gegevens verwijderen wanneer het verzamelen van gegevens niet langer noodzakelijk is om deze Overeenkomst uit te voeren en u de Dienst te verlenen.

12. CONTACTINFORMATIE Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, de praktijken van deze website, of uw omgang met deze dienst, neem dan contact op met: Bizzmill Bentinckstraat 11 2582 SR Den Haag Nederland hello@bizzmill.com Bedrijfsregistratienummer: 58262202 13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID ‍ a) Bizzmill is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. Indien Bizzmill wijzigingen aanbrengt in het Privacybeleid, zal Bizzmill u hierover informeren door middel van digitale correspondentie. b) Indien u het gewijzigde beleid niet kunt accepteren, dient u af te zien van het gebruik van de Dienst. 14.VERSIES Dit is het Privacybeleid van Bizzmill bijgewerkt op 15 maart 2023